Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Werkgevers let op: modelarbeidsovereenkomsten moeten per 1 augustus 2022 worden gewijzigd 17-01-2022

Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat bepalingen ter uitvoering van de gelijknamige EU-richtlijn, die uiterlijk op 1 augustus 2022 worden omgezet in het Nederlandse rechtssysteem. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet, waarmee de werkgever direct rekening moet houden.

Werkgever betaalt verplichte scholing

De werkgever moet verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden en de scholing wordt als werktijd beschouwd. Het gaat om alle kosten die de werknemer moet maken in verband met de scholing, zoals: inschrijf- en examengeld, reiskosten, kosten voor studiemateriaal, etc. Als het mogelijk is, moet de scholing onder werktijd worden aangeboden. De verplichting om scholing aan te bieden kan volgen uit nationale of Europese wetgeving of CAO’s.

Een belangrijke uitzondering hierop vormen beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever deze opleiding niet verplicht is aan te bieden. Het gaat bij verplichte opleidingen meestal om opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van vakbekwaamheid). 

Het wetsvoorstel regelt verder dat een studiekostenbeding nietig is, als dat betrekking heeft op een verplichte scholing waarvan de werknemer de kosten aan de werkgever moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde periode na de scholing ontslag neemt. De werknemer kan dan dus niet worden verplicht de kosten of een deel ervan te vergoeden. Let op: dit geldt ook voor studiekostenbedingen die al zijn afgesproken, voor invoering van de wet per 1 augustus 2022.

Studiekostenbedingen voor onverplichte opleidingen kunnen wel nog steeds worden afgesproken.

Werkgever staat nevenarbeid toe, tenzij..

De werkgever mag de werknemer niet verbieden om buiten de afgesproken arbeidstijd meerdere banen te hebben, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. De volgende voorbeelden van rechtvaardigingsgronden worden in de toelichting op het wetsvoorstel genoemd: de gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten.

Het is niet noodzakelijk dat het nevenwerkzaamhedenbeding zelf de rechtvaardigingsgrond bevat. Als de rechtvaardigingsgrond niet in het beding is opgenomen en de werkgever wil het beding  inroepen dan zal hij de objectieve reden van de rechtvaardiging alsnog moeten geven. Anders is het beding alsnog  nietig. Dit betekent dat per 1 augustus 2022 bestaande bedingen waarin de objectieve rechtvaardiging niet is opgenomen, in stand kunnen blijven bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Een werkgever zal vanaf 1 augustus dus  moeten kunnen uitleggen welke goede reden hij heeft om een werknemer toch aan het verbod van bepaalde nevenwerkzaamheden te houden.

De werkgever die een nevenwerkzaamhedenbeding wil (blijven) afspreken doet er goed aan om in het vervolg in de arbeidsovereenkomst gebruik te maken van een beding waarbij de werkgever toestemming moet geven voor de nevenarbeid.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

De werkgever is op grond van de wet (artikel 7:655 lid 1 BW) verplicht om de werknemer schriftelijk of elektronisch informatie te geven over de wezenlijke elementen van zijn arbeidsovereenkomst. Het gaat om onder andere de functie, het  loon, het tijdstip van indiensttreding e.d. Deze verplichting wordt per 1 augustus 2022 uitgebreid. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen:

 • als de arbeid niet op een (hoofdzakelijk) vaste plaats wordt verricht, dan vermeldt de werkgever dat de werknemer vrij is zijn arbeidsplaatsen zelf te bepalen of dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen zal verrichten;
 • de werkgever verstrekt naast informatie over vakantieverlof ook informatie over alle andere soorten betaald verlof waarop de werknemer aanspraak kan maken, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof;
 • voortaan moet naast de opzegtermijn (of de berekening daarvan) ook informatie worden gegeven over de procedure die partijen in acht moeten nemen in geval van beëindiging van het dienstverband;
 • de werkgever geeft informatie over de afzonderlijke loonbestanddelen, de frequentie van loonbetaling maar ook over de betalingswijze;
 • de wet maakt een onderscheid tussen voorspelbare en onvoorspelbare momenten waarop de arbeid moet worden verricht. Als het werkpatroon geheel of grotendeels voorspelbaar is, geeft de werkgever informatie over de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd, regelingen in verband met overwerk en het loon daarvoor en alle regelingen over het wisselen van diensten. Als het werkpatroon onvoorspelbaar is, bevestigt de werkgever dat de tijdstippen waarop moet worden gewerkt variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren. Verder informeert de werkgever de werknemer over de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wijst hij de werknemer erop dat de termijnen die gelden voor een oproepovereenkomst en die betrekking hebben op de termijn, waarbinnen de oproep om arbeid te verrichten kan worden gewijzigd of ingetrokken, van toepassing zijn.

Er worden ook nieuwe informatieverplichtingen toegevoegd aan art. 7:655 lid 1 BW. Zo moet bij aanvang van indiensttreding ook informatie worden gegeven over:

 • in het geval van een uitzendovereenkomst, de identiteit van de inlenende onderneming, zodra deze bekend is;
 • de duur en voorwaarden van een eventuele proeftijd;
 • het eventueel door de werkgever geboden recht op scholing;
 • voor zover de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, de identiteit van de socialezekerheidsinstellingen die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de werkgever. Het gaat hier bijvoorbeeld om de identiteit van de pensioenverzekeraar.

Ook belangrijk te weten is dat de meest essentiële informatie vanaf 1 augustus 2022 binnen een week (in plaats van een maand) na aanvang van het werk moet zijn verstrekt.

De werkgever mag – met uitdrukkelijke instemming van de werknemer – de opgave elektronisch doen, maar dan moet de werkgever een bewijs van overdracht of ontvangst bewaren.

Voor bestaande arbeidsrelaties hoeft de werkgever de aanvullende gegevens niet uit eigen beweging te bevestigen. Wel zal de werkgever de gegevens binnen een maand moeten aanvullen als de werknemer daarom vraagt.

Werknemer mag verzoek doen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In de Wet flexibel werken wordt geregeld dat de werknemer het recht heeft om de werkgever te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet dan minstens 26 weken voor het door hem beoogde tijdstip van aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in dienst zijn. De reactietermijn waarbinnen de werkgever moet reageren bedraagt:

 • voor werkgevers met 10 of meer werknemers: een maand.
 • voor werkgevers met minder dan 10 werknemers: drie maanden.

Reageert de werkgever te laat, dan wordt de arbeid volgens het verzoek van de werknemer aangepast. De wet regelt niet in welke gevallen een werkgever een verzoek moet inwilligen of kan afwijzen, maar wel dat de reactie (positief of negatief) schriftelijk en gemotiveerd moet plaatsvinden.  

Het wetsvoorstel wordt de komende maanden inhoudelijk behandeld door de Tweede Kamer, dus op detailniveau zou er nog wat kunnen worden gewijzigd. We houden u daarvan op de hoogte.

Duidelijk is wel dat werkgevers hun bestaande modelarbeidsovereenkomsten volgens de nieuwe wetgeving zullen moeten gaan aanpassen. Natuurlijk helpen we u daarbij graag. 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of hulp nodig hebben bij aanpassen van de modelovereenkomst, dan kunt u terecht bij Van Bladel Advocaten. 

Heleen Dammingh

17-01-2022Werkgevers let op: modelarbeidsovereenkomsten moeten per 1 augustus 2022 worden gewijzigd

Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat bepalingen ter uitvoering van de gelijknamige EU-richtlijn, die uiterlijk op 1 augustus 2022 worden omgezet in het Nederlandse rechtssysteem. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet, waarmee de werkgever direct rekening moet houden.

Lees artikel

11-01-2022Wat verandert er in 2022 op het gebied van het arbeidsrecht?

We zetten de belangrijkste (aanstaande) wetswijzigingen voor u op een rij. 

Lees artikel

23-12-2021Ben je (beginnend) advocaat-medewerker en wil jij je gaan specialiseren in het arbeidsrecht? Solliciteer dan nu op onze vacature!

Wie wij zijn

 

Lees artikel

26-11-2021Kan de werkgever optreden tegen uitlatingen van werknemers op social media

Het komt geregeld voor dat werknemers negatieve uitlatingen doen over hun werkgever op social media of zich uitlaten op een manier die strijdig is met de aard van het bedrijf van de werkgever. Kan de werkgever hiertegen optreden? Jazeker! Regelmatig zijn uitlatingen op social media onderwerp van geschil in een procedure bij de rechter. Hierna zal ik kort in gaan op twee recente uitspraken waarin de werkgever naar aanleiding van uitlatingen op Facebook ontbinding van de arbeidsovereenkomst had gevraagd.

Lees artikel

22-11-2021Telt eerdere dienstperiode mee bij het berekenen van de transitievergoeding?

Onlangs oordeelde de rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland 11 augustus 2021) dat een werknemer, die eerder bij de werkgever had gewerkt en twee keer ontslag had genomen (in 1995 en 2011) bij het ontslag wegens bedrijfssluiting geen recht heeft op de transitievergoeding over de gehele periode, maar alleen over de periode vanaf 2012 tot 2021. Hoe zit dat?

Lees artikel

12-11-2021Gunstige arbeidsmarkt relevant bij bepaling hoogte billijke vergoeding

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de begroting van een billijke vergoeding. In die uitspraak kende de kantonrechter gewicht toe aan de huidige gunstige arbeidsmarkt voor werknemers.

Lees artikel

05-11-2021 Ontslag op grond van regelmatig ziekteverzuim vaak kansloos

In artikel 7:669 lid 3 sub c van ons burgerlijk wetboek staan de gronden genoemd die een werkgever bij het UWV of de kantonrechter kan aanvoeren om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Een daarvan is “het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen …”. Op 3 september 2021 deed de rechtbank Den Haag een uitspraak in een zaak waarin de werkgever het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond had gestoeld. Uit de uitspraak blijkt waarom een ontslag op deze grond veelal kansloos is.

Lees artikel

15-10-2021Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders de gelegenheid te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en keuzes te maken in de verdeling van werk en zorgtaken.

Lees artikel

12-10-2021Mag de werkgever de werknemer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten?

Veel werkgevers nemen in de arbeidsovereenkomst een verbod op tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. Is een dergelijk verbod toegestaan?

Lees artikel

06-10-2021Voortgang plannen zzp’s deel 4

In onze blog van 18 december 2020 hebben wij een update gegeven over de zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” van minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid. Daarin werd de pilot van de Webmodule Beoordeling arbeidsrelatie aangekondigd. Deze pilot is op 11 januari 2021 van start gegaan. In de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ d.d. 20 september 2021 wordt onder meer een update gegeven over de pilot, wordt ingegaan op het brede maatschappelijk gesprek dat over zelfstandigen wordt gevoerd en komt de status van het handhavingsmoratorium aan de orde.

Lees artikel

28-09-2021Geen compensatie voor verlies privégebruik leaseauto na zes maanden ziekte

Onlangs heeft hof Den Haag beslist dat Intergamma geen vergoeding hoeft te betalen aan haar werknemer wegens het verlies van het privégebruik van de auto na zes maanden ziekte. Wat speelde er?

Lees artikel

21-09-2021Hoe beoordeel je als OR een reorganisatie met gedwongen ontslagen?

Ondernemingsraden krijgen vaak een reorganisatieplan voorgelegd in het kader van een adviesaanvraag op grond van art. 25 WOR. In dat plan worden (als het goed is) de redenen voor de reorganisatie uiteengezet, waarbij ook de personele gevolgen van de reorganisatie worden toegelicht. Om tot een goed advies te kunnen komen, moet de OR kunnen beoordelen of er daadwerkelijk een noodzaak bestaat tot het laten vervallen van arbeidsplaatsen, of niet te veel werknemers worden ontslagen, of de juiste werknemers voor ontslag worden voorgedragen en of er voldoende is gedaan om de gevolgen voor de getroffen werknemers te verzachten. In deze blog geef ik een overzicht van waar een OR op moet letten.

Lees artikel

14-09-2021Waarom Uberchauffeurs volgens de rechter werknemers zijn

De chauffeurs van taxi-app Uber moeten als werknemers worden gekwalificeerd. Ze vallen voortaan onder de cao Taxivervoer, zo heeft de rechter op 13 september 2021 bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. FNV vindt dat de rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs een arbeidsovereenkomst is, zodat de cao Taxivervoer van toepassing is. Uber wil dat de chauffeurs zelfstandigen blijven en heeft al laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Lees artikel

08-09-2021Concurrentiebeding: 15 - love voor de tennisleraar

Dat een tennisleraar nu eenmaal heeft getekend voor een concurrentiebeding en zich er volgens werkgever daarom aan dient te houden, is volgens de Rechtbank Gelderland niet voldoende. Werkgever moet ook voldoende belang hebben bij handhaving van het concurrentiebeding. De door de kantonrechter toegepaste belangenafweging valt in het voordeel uit van de tennisleraar.

Lees artikel

27-08-2021Coronaperikelen: Ontslag voor werknemer met verkoudheidsklachten die weigerde naar huis te gaan en achteraf het coronavirus bleek te hebben.

Een werknemer kwam met verkoudheidsklachten op het werk en werd door collega’s aangesproken en geadviseerd om naar huis te gaan, maar weigerde dit. Twee dagen later werd hij positief getest op het coronavirus. De werkgever vond dit verwijtbaar handelen en diende een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst in deze zaak niet wegens verwijtbaar handelen, maar vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. 

Lees artikel

15-07-2021Interview: "Een zelfstandige inhuren? Dit moet je als opdrachtgever weten"

Recent werd Hanneke Klinckhamers geinterviewed voor het Kennisplatform Cultuur + ondernemen over wat opdrachtgevers meoten weten als zij een zelfstandige inhuren. Lees hier het interview. 

Lees artikel

05-07-2021Kan het niet tijdig aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag leiden tot het automatische einde van de arbeidsovereenkomst?

Recent heeft de rechtbank Rotterdam in een zaak tegen VodafoneZiggo beslist dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd, doordat werknemer niet tijdig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) had overgelegd (Rechtbank Rotterdam, 9 juni 2021). Aanleiding om in onderstaande blog kort de mogelijkheden te bespreken om een dergelijke voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Lees artikel

01-07-2021

In 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld (in de zogenaamde Kolom-beschikking) dat een werknemer in geval van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Maar wat gebeurt er met het recht op een transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst niet wordt “beëindigd” en partijen alleen impliciet een afspraak maken dat minder uren worden gewerkt? Over die vraag heeft de Rechtbank Midden-Nederland (Uitspraak 30 april 2021 Rechtbank Midden-Nederland ) zich onlangs gebogen.

Lees artikel

16-06-2021Volledige transitievergoeding bij gedeeltelijke voortzetting arbeidsovereenkomst

In 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld (in de zogenaamde Kolom-beschikking, zie onze blog van 11 oktober 2018) dat een werknemer in geval van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Maar wat gebeurt er met het recht op een transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst niet wordt “beëindigd” en partijen alleen impliciet een afspraak maken dat minder uren worden gewerkt? Over die vraag heeft de rechtbank Midden-Nederland (Uitspraak 30 april 2021 Rechtbank Midden-Nederland) zich onlangs gebogen.

Lees artikel

02-06-2021Akkoord vakbonden en werkgevers over hervorming van de arbeidsmarkt

De sociale partners hebben een principeakkoord bereikt over hervorming van de arbeidsmarkt en de regulering van werk. Het akkoord is onderdeel van een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Met het akkoord wordt geprobeerd om invloed uit te oefenen op de formatiebesprekingen. In deze blog leest u  over de hoofdlijnen, onder meer de beperking van flexwerk door het verbieden van nulurencontracten, uitzendovereenkomsten van maximaal drie jaar en de positie van zelfstandigen.

Lees artikel

02-06-2021Ontslag op staande voet strandt door gebrekkige formulering ontslagbrief en gebrek aan bewijs

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe een ontslag op staande voet brief moet worden geformuleerd. De formulering gaat vaak mis als er meerdere redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Dat gebeurde ook in de zaak die recent aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd Uitspraak Rechtbank Rotterdam 31-03-2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:2927)

Lees artikel

20-05-2021Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst en begint de vervaltermijn?

Het bepalen van de einddatum van een arbeidsovereenkomst lijkt op het eerste gezicht niet ingewikkeld. Toch ontstaat hier regelmatig discussie over. Als partijen bijvoorbeeld hebben afgesproken dat een arbeidsovereenkomst eindigt per 1 juni, is dan 31 mei of 1 juni de laatste dag van de arbeidsovereenkomst? En hoe zit het dan met termijnen die gaan lopen?

Lees artikel

14-05-2021The Wolf of Wall Street: vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur kost werkgever € 350.000

Kent u de film over The Wolf of Wall Street? Beelden uit die film doemen op bij het lezen van de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank over beursbedrijf Optiver. Dat bedrijf moet aan een werkneemster een forse billijke vergoeding betalen van € 350.000, omdat het onvoldoende heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving voor de  vrouwelijke medewerkers. Dat kan geen enkele werkgever zich heden ten dage permitteren, aldus de rechter. Wat speelde zich precies af en wat had de werkgever moeten doen om voor een veilige werkomgeving te zorgen? 

Lees artikel

12-05-2021Geen ambtenaar maar wel recht op royaal uitkeringsvangnet Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een directeur van een detacheringsbureau geen ambtenaar is, maar wel aanspraak kan maken op het uitkeringsvanget Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Het betrof een procedure tussen de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland (‘GR Paswerk’), een detacheringsbureau en de directeur van het detacheringsbureau. De aanvullende uitkeringsrechten uit de cao staan volgens de rechter ook niet in de weg aan het daarnaast afspreken van de maximum ontslagvergoeding van de Wet normering topinkomens (WNT). Hoe komt de rechtbank tot deze conclusie?

Lees artikel

22-04-2021Journaal Arbeidsrecht

Op 14 april 2021 bespraken onze advocaten Dies Siegers en Heleen Dammingh recente arbeidsrechtelijke uitspraken in een online Journaal Arbeidsrecht.

Als u het heeft gemist kunt u het hier terugkijken.

Met: 

 • verschillende perikelen rondom zieke werknemers
 • een uitspraak over demotie en afbouw van salaris.

Het Journaal Arbeidsrecht is uitgezonden vanuit Kasteel Waardenburg en georganiseerd in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk. 

Lees artikel

12-04-2021De Hoge Raad beslist: Booking.com is een (online) reisagent

De Hoge Raad heeft op 9 april 2021 beslist dat Booking.com een (online) reisagent is. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche had de zaak aangespannen tegen Booking.com, het bekende online reserveringsplatform voor tijdelijke accommodatie.

Lees artikel

19-03-2021Ruzie tussen werkgever en werknemer over het dragen van een mondkapje: the story continues

U herinnert zich vast nog wel die zaak over het mondkapje? De rechter oordeelde dat de werkgever de loonbetaling mocht opschorten zolang de werknemer het mondkapje weigerde te dragen. De kous was daarmee niet af. De werkgever betrok de werknemer in een ontslagprocedure. De kantonrechter ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar vond dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld. De werkgever moest daarom naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding betalen. Waarom? Dat leest u in dit blog.

Lees artikel

23-02-2021Hof Amsterdam: bezorgers Deliveroo zijn werknemers

Het contract dat Deliveroo sluit met de maaltijdbezorgers is volgens het gerechtshof Amsterdam geen overeenkomst van opdracht maar een arbeidsovereenkomst. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank die wij eerder bespraken (Blog Deliveroo uitspraak 15 januari 2019). Op basis waarvan komt het hof tot deze conclusie en wat betekent dat voor platformarbeid, opdrachtgevers en ZZP’ers? 

Lees artikel

19-02-2021Einde bedrijf door pensioen of overlijden? Compensatie transitievergoeding mogelijk

Stopt uw bedrijf wegens pensioen of overlijden? Dan hebben al uw werknemers recht op een transitievergoeding. Daarvoor is sinds 1 januari 2021 compensatie mogelijk.

Lees artikel

17-02-2021Actieve inspanningsverplichting werkgever vereist voor herplaatsing in internationaal concern

In een uitspraak van 5 januari 2021 heeft de Rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland 5 januari 2021) een ontbindingsverzoek wegens het vervallen van een functie afgewezen, omdat de werkgever onvoldoende invulling had gegeven aan haar herplaatsingsverplichting binnen de internationale groep.

Lees artikel

08-02-2021Werknemer verspeelt recht op transitievergoeding door passende functie te weigeren

Onlangs besliste het Gerechtshof Den Bosch dat een werknemer het recht op de transitievergoeding verspeelde door het weigeren van een passende functie. Deze uitspraak is onder andere interessant voor werkgevers die reorganiseren. Bij reorganisaties is vaak in een sociaal plan geregeld dat werknemers die een passende functie weigeren worden uitgesloten van het sociaal plan, maar recht houden op de transitievergoeding. Uit de uitspraak blijkt dat een werkgever de transitievergoeding niet hoeft te betalen als de weigering van de werknemer aangemerkt moet worden als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Hoe bont had de werknemer het in deze zaak gemaakt?

Lees artikel

03-02-2021Meer maatwerk mogelijk bij ontslagvergoeding oudere werknemers

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan zonder “boete” van 52% loonheffing is verruimd. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Lees artikel

29-01-2021Waar ex-overheidswerkgevers op moeten letten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodrager voor de WW; zij dragen zelf de kosten  van de uitkering. Overheidswerkgevers dragen hierdoor zelf de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de werkloze ex-werknemer naar ander werk. Vaak wordt die verplichting uitbesteed aan een re-integratiebureau. Een werknemer die weigert daaraan mee te werken, riskeert een korting op de WW-uitkering. Het is belangrijk met deze wettelijke re-integratieplicht, die betrekking heeft op de situatie na uitdiensttreding, bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst rekening te houden.

Lees artikel

26-01-2021Help, mijn werknemer weigert het dragen van een mondkapje!

Veel werkgevers hebben er mee te maken: de notoire mondkapjes weigeraar. In onze eerdere blog hebben we uiteengezet dat de werkgever op grond van het zogenaamde instructierecht een mondkapjesplicht op de werkvloer mag invoeren. Mag de werkgever vervolgens een sanctie opleggen als de werknemer weigert om deze instructie op te volgen? In de uitspraak van 13 januari 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de kantonrechter bevestigd dat de werkgever in redelijkheid de instructie tot het dragen van een mondkapje aan haar werknemers mocht geven en dat de werknemer deze instructie moest opvolgen. De werkgever was bevoegd de loonbetaling aan de werknemer op te schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen zolang de instructie niet werd nageleefd.  

 

Lees artikel

25-01-2021Terugkijken webinar 'De Zieke werknemer' januari 2021

In januari 2021 hebben Heleen Dammingh en Hanneke Klinckhamers de meest voorkomende vragen over de (reïntegratie van de) zieke werknemer besproken tijdens een webinar vanuit Kasteel Waardenburg. Wat moet en wat mag niet bij ziekte? 

U kunt het webinar terugkijken via deze link Webinar De zieke werknemer

 

Lees artikel

21-01-2021Terugkijken webinar 'Verplicht vaccineren werknemers?' december 2020

Tijdens een webinar in december 2020 besprak Dies Siegers samen met privacy advocaat Olaf van Haperen de juridische aspecten bij de vraag of werkgevers hun werknemers mogen verplichten het vaccin tegen Covid-19 te nemen of niet.

Dit AvdR Legalflix webinar kunt u terugkijken via deze link  Webinar Verplicht vaccineren werknemers?

Lees artikel

20-01-2021Tool Transitievergoeding Van Bladel Advocaten

Graag attenderen wij u op de Tool Transitievergoeding op onze website. Via deze Tool kunt u de wettelijke Transitievergoeding eenvoudig berekenen, de berekening downloaden en indien gewenst als pdf opslaan. De Tool Transitievergoeding is hier te vinden. 

We would like to draw your attention to the Tool Transition Payment on our website. With this tool you can easily calculate the legal Transition Payment, download the calculation and save it as a PDF if desired. The English version of our Tool Transition Payment can be found here.

 

 

Lees artikel

29-10-2020Oordeel bedrijfsarts over belastbaarheid wordt leidend bij loonsanctie

Minister Koolmees heeft op 1 oktober 2020 een wetvoorstel ingediend, dat beoogt om het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de zogenaamde poortwachterstoets. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 september 2021 van toepassing wordt.

Lees artikel

24-09-2020Wat je als werkgever moet weten over thuiswerken

Als gevolg van het coronavirus werkt een groot deel van de werknemers al ruim zes maanden thuis. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, lijkt het er op dat dit nog enige tijd gaat duren. In deze blog komen een aantal arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken aan de orde, zoals de arboregels, de keuzevrijheid van de werknemer ten aanzien van het thuiswerken, de controle op de werkzaamheden door de werkgever en de vergoeding van (extra) kosten. Ten slotte aandacht voor het fenomeen ‘thuiswerkregeling’, omdat wij in de praktijk merken dat veel werkgevers hierover nadenken.

Lees artikel

24-02-2020Arbeidsovereenkomst kan door werkgever worden vernietigd wegens bedrog werknemer

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen, omdat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer. Het bedrog bestond in dit geval uit het vermelden van onjuistheden op het cv. De werkgever wilde het aan de werknemer betaalde loon terug. Daarbij kwam tevens de vraag aan de orde of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest.

Lees artikel

28-01-2019Deliveroo bezorgers tóch werknemers?

Twee kantonrechters (beide rechtbank Amsterdam) hebben in zaken over bezorgers van Deliveroo, die werken op basis van een opdrachtovereenkomst, een tegenovergestelde uitspraak gedaan.

Lees artikel

11-10-2018Bij gedeeltelijk ontslag gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd

In september 2018 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij een gedeeltelijk ontslag de transitievergoeding direct dient te worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is, waarbij de transitievergoeding dient te worden berekend naar rato van de mate van beëindiging.

Lees artikel
Archief